Projekty

vyhledávání projektů

Pro vyhledávání projektů vyplňte alespoň jedno pole formuláře.
Při zadávání textu používejte diakritiku.

Vydáno
  
 

posledních 10 projektů

C3Surf

Poskytovatel grantu: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Doba řešení: duben 2017 - březen 2021
Klíčová slova: meteorology, in-situ observations, copernicus, services
Anotace projektu:
All participants in the consortium contributing to the development and delivery of the service have a history of (FP7/H2020-funded) projects aimed at the preparation of consistent, quality-checked time series of in-situ observations, including gridded products and climate indices based on these observations. They have a track record of productive international collaboration within EU funded projects, some of which were explicitly preparing for the Copernicus services targeted in this tender. The participating meteorological services are all active members of EUMETNET, and have extensive experience in both climate research as well as the provision of operational climate services. The proposal is led by EIG EUMETNET and is composed of 6 of its members, the Czech Academy of Sciences (GCRI) and the University of East Anglia as shown in the Table 1.1.. The participants have been chosen for their complementarity, skills and track records.

ACTRIS-CZ RI

Poskytovatel grantu: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Doba řešení: červenec 2017 - červen 2021
Klíčová slova: výzkumná infrastruktura, znečištění ovzduší, Košetice-Křešín u Pacova
Anotace projektu:
Projekt ACTRIS se soustředí na vznik a osud atmosférických aerosolů spolu s jejich potencionálními vlivy na klimatické jevy a znečištění ovzduší spojených se sloučeninami vázanými na jejich matrici. Toho bude dosaženo modernizací výzkumné infrastruktury Sdružená stanice Košetice-Křešín u Pacova na nejnovější vědeckou úroveň ve spolupráci s ACTRIS ESFRI. Výzkumné programy zahrnují studium pozemních a vertikálně rozlišených vlastností aerosolů a na ně vázaných emergentních organických polutantů.

SPU . monitoring sucha

Poskytovatel grantu: Státní pozemkový úřad
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Doba řešení: leden 2017 - prosinec 2022
Klíčová slova: SPU - monitoring sucha
Anotace projektu:
SPU - monitoring sucha

Prognóza, indikace rizika a prevence vzniku přírodních požárů a v kontextu aktuálního stavu poznání a podmínek změny klimatu

Poskytovatel grantu: Ministerstvo vnitra
Koordinující příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Doba řešení: květen 2017 - duben 2020
Klíčová slova: požáry, přírodní prostředí, prognoza, rizika
Anotace projektu:
Přírodní požáry (v terminologii Hasičského záchraného sboru také požáry v přírodním prostředí) zahrnují primárně požáry lesních porostů, křovin a suché trávy. Tento termín v zásadě odpovídá termínu wildfires/bushfires a jde o termín, který zahrnuje všechny nekontrolované, volně se šířící požáry ve výše popsaném prostředí. Pro účely této nabídky (dále jen projektu) budeme tímto termínem rozumět nejen požáry, které vzplály volně v přírodě (např. účinky blesků), ale také požáry, které byly založeny člověkem, ať již úmyslně nebo v důsledku nezodpovědného jednání. Do prognózy, indikace rizika a prevence vzniku budou zahrnuty lesní porosty, louky a pastviny, a s ohledem na jejich dominantní zastoupení v krajině i porosty polních plodin.

Hodnocení stresu a produktivity jehličnatých lesů: Metodika mapování biochemických a biofyzikálních indikátorů z leteckých hyperspektrálních a fluorescenčních systémů

Poskytovatel grantu: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Doba řešení: červenec 2017 - prosinec 2019
Klíčová slova: Letecký dálkový průzkum Země; FLIS; G-LiHT; Obrazová spektroskopie; Hyperspektrální; Fluorescence; Jehličnaté lesy; obsah chlorofylu; LAI; fAPAR
Detail projektu v RVVI: RVVI
Anotace projektu:
Jedny z nejvíce zranitelných ekosystémů, postižených důsledky globálních klimatických změn (např. suchem či přemnožením škůdců), jsou přirozené horské a boreální, i uměle introdukované nížinné, jehličnaté lesy s dominancí smrkových druhů. Obrazová spektrální data leteckého dálkového průzkumu Země (DPZ) nám mohou poskytnout detailní prostorové informace o zdravotním stavu a vývoji produkce těchto lesních ekosystémů. Ústav výzkumu globální změny (ÚVGZ) provozuje, jako jediná výzkumná organizace v ČR, letecký mapovací systém, jež snímá během jediného náletu hyperspektrální obrazová data jak ve viditelné, blízké a střední infračervené tak v termální části spektra, jež mohou být případně doplněna laserovými (lidarovými) daty, či spektrálními daty emise chlorofylové fluorescence. Podobnou leteckou infrastrukturou disponuje taktéž Biosférická laboratoř americké národní kosmické agentury NASA Goddard Space Flight Centre (GSFC). Obě instituce proto navrhují propojit své zkušenosti a vědecké aktivity v oblasti leteckého dálkového průzkumu v tomto projektu, jehož hlavním cílem je ustanovit standardizované a univerzálně aplikovatelné metody mapování kvantitativních indikátorů sloužící k ohodnocení aktuálního stavu jehličnatých lesních porostů. Konkrétními cílovými indikátory jsou: množství zelených fotosyntetických listových barviv (chlorofylů), index listové plochy (LAI), frakce absorbovaného fotosynteticky aktivního záření (fAPAR) a emise chlorofylové fluorescence (F) vznikající z fAPAR energie nevyužité fotosyntetickými procesy. Metody odhadu těchto indikátorů z leteckých hyperspektrálních dat budou založeny na matematické inverzi simulací trojrozměrného modelu přenosu slunečního záření korunami stromů pomocí algoritmů strojového učení. Kombinace map biochemických a biofyzikálních indikátorů, odvozených z leteckých hyperspektrálních a fluorescenčních systémů, zprostředkuje detailní prostorové vyhodnocení stresové zátěže a na ni závislé primární produkce jak českých, tak severoamerických jehličnatých lesních ekosystémů.

Škola doktorských studií - aplikovaná a behaviorální studia

Poskytovatel grantu: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Doba řešení: červen 2017 - září 2022
Klíčová slova: aplikovaná ekonomie; behaviorální ekonomie; behaviorální studia; RIA; LIA; didaktika; státní správa; regulace; doktorský program; enviromentální ekonomie; nová institucionální ekonomie; behaviorální obrat; státní zásahy; volný trh; akreditace; ekonomie veřejného sektoru; prograsivní metody výuky; psychologie; sociologie, právo a ekonomie, new public management; smart strategie; aplikovaný výzkum
Detail projektu v RVVI: RVVI
Anotace projektu:
Projekt "Škola doktorských studií - aplikovaná a behaviorální studia" počítá s vytvořením doktorského programu "Škola doktorských studií - Regulace a behaviorální studia" a modernizací dvou doktorských oborů "Aplikovaná ekonomie a veřejná správa" a "Didaktika primárního přírodovědeckého vzdělávání". Projekt je komplementární s investičním projektem "Centrum regulace a behaviorálních studií pro výzkumně zaměřené studijní programy UJEP". Do projektu budou zapojeni odborníci ČR, SRN, CH, Slovenska.

Red Edge Positioning Techniques for Earth Observation Optical Mission

Poskytovatel grantu: European Space Agency
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Doba řešení: červenec 2016 - duben 2017
Klíčová slova: xxx
Anotace projektu:
Aplikovat algoritmy odhadu obsahu chlorofylu a indexu listové plochy, které byly vyvinuty a testovány v rámci projektu RedEdge, na sateltní snímky Sentinelu-2 pro vybrané lokality Bílý Kríž a Štítná.

Studium, výzkum a inovace - rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na UJEP

Poskytovatel grantu: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Další účastník projektu: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Doba řešení: leden 2017 - září 2022
Klíčová slova: Nanomateriály pro biomedicínské aplikace, biosenzory, nosiče léčiv, dendrimery, nanomateriály pro degradace polutantů, luminiscenční materiály, nanoporézní materiály, fotoaktivní nanomateriály, elektrospinning, polymerní nanovlákna, sanační technologie, bioanalytická detekce polutantů, nanomateriály pro senzoriku, nanomateriály pro konverzi energie, funkční nanopovrchy, molekulární simulace, počítačový design nanomateriálů, rekultivace, vývoj půdy, primární sukcese, řízená sukcese, hydrická rekultivace, ekosystémové služby, nízkotlaké plazmové technologie, iontové svazky v materiálovém výzkumu, elektronové spektroskopie pro analýzu povrchů
Anotace projektu:
Cílem projektu, v souladu s potřebami Ústeckého kraje, RIS 3 a strategií Univerzity J.E. Purkyně, je tvorba dvou nových a rozvoj dvou stávajících přírodovědných a technických doktorských programů. Rozvoj zahrnuje rozšíření témat, zapojení nových školitelů, rozvoj doctoral-schools se třemi ústavy AV ČR a intenzivnější spolupráci fakult přírodovědecké a životního prostředí. Potřeba rozvoje programů vychází z růstu výzkumných aktivit, zejména činnosti výzkumné infrastruktury NanoEnviCz.

Radiační bilance lesních porostů v České republice: vztah mezi strukturou, albedem a produktivitou

Poskytovatel grantu: Grantová agentura České republiky
Příjemce: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Doba řešení: leden 2017 - prosinec 2019
Klíčová slova: albedo;radiační bilance;les;druhová skladba;sluneční záření;fenologie
Detail projektu v RVVI: RVVI
Anotace projektu:
Lesy hrají důležitou roli v globálních tocích uhlíku a energetické výměně mezi zemským povrchem a atmosférou. Panuje všeobecná shoda, že lesy působí jako zásobárna uhlíku a zalesňování je tak považováno za důležitý nástroj v boji proti klimatické změně. Nicméně některé studie naznačují, že pro jehličnaté lesy může být účinek fixace uhlíku menší než oteplení způsobené jejich nízkým albedem, zejména při změně druhové skladby z listnatých na jehličnaté lesy. V našem projektu se zaměříme na důležitou a aktuální vědeckou otázku - jaký jevztah mezi strukturou lesa, jeho albedem a produktivitou? K tomu využijeme rozsáhlé databáze in-situ měření struktury pro stovky lesních ploch a empirických družicových pozorování pro predikci albeda ve vysokém prostorovém a časovým rozlišením a kvantifikaci vztahu mezi strukturou lesa (např druhové složení, objemu biomasy), jeho albedem a produktivitou během všech jeho fenologických fází.

Evoluce funkčních znaků temperátních a tropických alpínských rostlin

Poskytovatel grantu: Grantová agentura České republiky
Další účastník projektu: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Příjemce: Univerzita Karlova v Praze
Doba řešení: leden 2017 - prosinec 2019
Klíčová slova: Alokace zdrojů; Andy; opylování; fenologie; matematické modely; mikroklima; Skalisté hory; teplotníodolnost;
Anotace projektu:
Alpínské rostliny osídlující tropické velehory nejsou vystaveny silně omezujícím podmínkám prostředí, které v temperátních horských oblastech představují sněhová pokrývka a dlouhotrvající nízké teploty pod bodem mrazu. V rámci koordinovaného výzkumu ve třech geografických oblastech, tj. rovníkových Andách Ekvádoru, subtropických Andách Bolívie a Skalistých horách v USA, budeme na skupinách rostlin, které do rovníkových And přimigrovaly ze sezónních temperátních alpínských oblastí, studovat evoluci funkčních znaků rostlin. Budemestudovat druhy a blízce příbuzné skupiny druhů s širokým geografickým areálem s cílem ověřit hypotézy, že tropické alpínské druhy na rozdíl od druhů temperátních mají: i) užší fyziologickou toleranci k extrémním teplotám, ii) rozvolněnou fenologii a tvoří listy a květy s delší životností, iii)nižší účinnost opylování. Získané údaje budou použity k vytvoření predikčního modelu o alokaci zdrojů rostlinami v podmínkách vyrovnaného a sezónního klimatu. Výzkum bude zahrnovat terénní pozorování a měření a analýzy nasbíraných vzorků v laboratoři.